logo-30years

Kazakhstan Institute for Strategic Studies
under the President of the Republic of Kazakhstan

Medialibrary

  • Publication Year

snimok-ekrana-58

Хафизова К.Ш. XVIII-XIX ғасырлардағы дала билеушілері және олардың дипломатиясы. Монография. – Астана: ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ, 2022. – 488 б.

Монография ХVIII-XIX ғасырлардағы Қазақ хандығындағы дипломатия тарихына арналған. Кітапта қазақ билеушілерінің үш ұрпағының өмірбаяны арқылы олардың екі жүз жылдық дипломатиялық келбеті сипатталады. Халықаралық қатынастардың күрделі кезеңінде қазақ мемлекеттілігін, Ресей империясының Қазақ хандығын жойғаннан кейін елдің аумақтық тұтастығы мен ұлттық бірлігін сақтаудағы үздіксіз әрекеті дәлелді баяндалады. Сонымен бірге сол кездегі әйгілі саяси тұлғалардың өмірбаянына түзету енгізіліп, жаңа есімдер мен тарихтың жаңа беттері ашылады. Кітапта Хандықтың дипломатиялық әрекеттеріндегі батырлар мен басқа да старшындар рөліне көп көңіл бөлінген. Ресей, ҚХР және қазақ тарихында алғаш рет Тайвань мұрағаттарының материалдары мен құжаттары, сондай-ақ қазақтың тарихи аңыздары мен рулардың шежірелері қолданылды.
Бұл басылым «Степные властители и их дипломатия в XVIII-XIX веках. – Нур-Султан, 2019» кітабының орыс тіліндегі нұсқасының аудармасы.
Кітап ғалымдарға, оқытушылар мен студенттерге, Қазақстан тарихына және Орталық Азия аумағының халықаралық қатынастарына қызығушылық танытатын барлық оқырманға арналған.

sailau_2022_kaz-1

«ПРЕЗИДЕНТ САЙЛАУЫ – 2022: АЛҒЫШАРТЫ, ХРОНИКАСЫ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ»: ҰЖЫМДЫҚ МОНОГРАФИЯ // А.С. ЖОЛДЫБАЛИНАНЫҢ ЖАЛПЫ РЕДАКЦИЯСЫМЕН. – ҚР ПРЕЗИДЕНТІ ЖАНЫНДАҒЫ ҚСЗИ. – АСТАНА, 2022. 144 БЕТ.

Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтының кітабы 2022 жылғы Президент сайлауының негізгі алғышарттарына, барысы мен нәтижелеріне арналған. Кітап сайлауды саяси реформа бағдарламасының жалғасы ретінде қарастырып, оны 2019 жылғы президентті сайлаумен салыстырады. Сайлау науқанының ұйымдастырылуы мен барысына талдау жасаумен қатар, қолданылатын сайлау технологияларына шолу жасалады. Сайлау барысында жүргізілген әлеуметтанулық зерттеулердің деректері келтіріліп, сайлау процесіндегі азаматтық қоғамның рөлі ашылады. Қорытындылай келе, авторлар сайлаудан кейінгі кезеңнің күтілімдері мен келешегі туралы өз пайымдауларын береді.
Кітап қалың бұқараға, сарапшыларға, ғалымдарға, мемлекеттік қызметкерлерге арналған.

vuboru_2022_rus-1

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ-2022: ПРЕДПОСЫЛКИ, ХРОНИКА И ИТОГИ: КОЛЛЕКТИВНАЯ МОНОГРАФИЯ // ПОД ОБЩЕЙ РЕД. А.С. ЖОЛДЫБАЛИНОЙ. – АСТАНА: КАЗАХСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, 2022. – 148 С.

Книга Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан посвящена основным предпосылкам, ходу и итогам президентских выборов 2022 года. В книге выборы рассматриваются как продолжение программы политических реформ, проводится сравнительный анализ с президентскими выборами 2019 года. Наряду с анализом организации и хода электоральной кампании, дается обзор примененных избирательных технологий. Приводятся данные социологических исследований, проведенных во время выборов, а также раскрывается роль гражданского общества
в избирательном процессе. В заключение авторы дают свое видение ожиданий и перспектив поствыборного периода.
Книга адресована широкой общественности, экспертам, ученым и государственным служащим.

book-cover-17-11-22

КУШКУМБАЕВ С.К. КАЗАХСТАН И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ МЕЖДУ ВЫЗОВАМИ ИЗ ПРОШЛОГО И ГРЯДУЩЕГО. СБОРНИК СТАТЕЙ, ВЫСТУПЛЕНИЙ И ИНТЕРВЬЮ. – АСТАНА, 2022. – 372 с.

Книга представляет собой сборник отдельных статей, выступлений и интервью разных лет казахстанского политолога и международника С.К. Кушкумбаева, посвященных вопросам внутренней и внешней политики Казахстана, региональному сотрудничеству и безопасности в Центральной Азии.
Издание адресовано специалистам в области международных отношений, политологам, а также широкому кругу экспертов и читателей.

ca_29.06

«ЖАҢА ГЕОСАЯСИ ЖАҒДАЙДАҒЫ ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ: СЫН-ҚАТЕРЛЕРІ МЕН КЕЛЕШЕГІ». ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ЖИНАҒЫ. – АСТАНА: ҚР ПРЕЗИДЕНТІ ЖАНЫНДАҒЫ ҚСЗИ, 2022. – 352 б.

Басылымда ҚР Президенті жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтының ұйымдастыруымен өткен «Жаңа геосаяси жағдайдағы Орталық Азия ынтымақтастығы: сын-қатерлері мен келешегі» атты халықаралық конференция материалдары жарияланған. Жинаққа конференцияға қатысушылардың Орталық Азия елдері арасындағы ынтымақтастықты одан әрі дамытудың өзекті мәселелеріне, оның ішінде сауда және көлік коммуникацияларын дамытудағы, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі тиімді байланыс тетіктерін анықтауға, сондай-ақ жаһандық сын-қатерлерді шешуге ортақ көзқарасты әзірлеуге арналған ой-түйіндері топтастырылды.
Жинақ халықаралық қатынастар саласының мамандарына, саясаттанушыларға, мемлекеттік қызметкерлерге, сонымен қатар сарапшылар мен оқырмандардың кең аудиториясына арналған.

***
В издании опубликованы материалы международной конференции «Центральноазиатское сотрудничество в новых геополитических условиях: вызовы и перспективы», организованной Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК. В сборнике собраны тезисы участников конференции, посвященные актуальным вопросам дальнейшего развития сотрудничества между странами Центральной Азии, в том числе определению эффективных точек соприкосновения в сфере развития торговли и транспортных коммуникаций, обеспечения продовольственной безопасности, а также выработки общего подхода к решению глобальных вызовов.
Сборник предназначен для специалистов в области международных отношений, политологов, госслужащих, а также для широкой аудитории экспертов и читателей.

***
The materials of the international conference «Central Asian Cooperation in the New Geopolitical Conditions: Challenges and Prospects» organized by the Kazakhstan Institute for Strategic Studies under the President of Kazakhstan were published in the publication. The book contains abstracts of the conference participants devoted to the topical issues of further development of cooperation between the countries of Central Asia, including the identification of effective points of contact in the development of trade and transport communications, food security, as well as the development of a common approach to the global challenges.
The collection is intended for experts in regional studies, political scientists, civil servants, as well as for a wide audience of experts and readers.

photo_2022-09-20_15-12-38

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАЗІРГІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ЖҮЙЕСІНДЕ». ҚР ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ 30 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ЖИНАҒЫ. – НҰР-СҰЛТАН: ҚР ПРЕЗИДЕНТІ ЖАНЫНДАҒЫ ҚСЗИ, 2022. – 224 б.

Жинақта ҚР СІМ мен ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ бірлесіп ұйымдастырған «Қазақстан Республикасы қазіргі халықаралық қатынастар жүйесінде» атты халықаралық конференцияға қатысушылардың баяндамалары жарияланған. Отандық дипломатиялық қызметтің 30 жылдығына арналған іс-шарада сыртқы саяси ведомствоның халықаралық аренада еліміздің ұлттық мүдделерін қорғауға және ілгерілетуге қосқан орасан зор үлесіне, Қазақстанның әлемдік қауымдастықтың, халықаралық және өңірлік ұйымдардың беделді мүшесі, әлемде мойындалған және лайықты қолдауға ие болған бірқатар маңызды сыртқы саяси бастамалардың негізін қалаушы ретіндегі рөлінің орнығуына еңбек сіңірген мемлекеттік қызметшілердің жоғары кәсіби қоғамдастығының орны мен рөліне назар аударылған.
Басылым халықаралық қатынастанушы мамандарға, саясаттанушыларға, мемлекеттік қызметкерлерге, сонымен қатар сарапшылар мен оқырмандардың кең аудиториясына арналған.

В сборнике опубликованы доклады участников международной конференции «Республика Казахстан в системе современных международных отношений», организованной совместно Министерством иностранных дел РК и КИСИ при Президенте РК. На мероприятии, посвященном 30-летию отечественной дипломатической службы, был отмечен весомый вклад и роль внешнеполитического ведомства, высокий профессионализм государственных служащих в деле продвижения и защиты национальных интересов нашей страны на международной арене, а также в становлении Казахстана авторитетным членом мирового сообщества, международных и региональных организаций. Участники отметили, что наша страна стала основоположником ряда важных внешнеполитических инициатив, получивших признание и заслуженную поддержку в мире.
Издание предназначено для специалистов в области международных отношений, политологов, государственных служащих, а также широкого круга экспертов и читателей.

oblozhka-liczo

KARIMOVA ZHANNA. CARRIÈRES DES FEMMES ET DES HOMMES EN MATHÉMATIQUES : UNE ANALYSE COMPARATIVE DES DYNAMIQUES SOCIALES ET DE GENRE EN FRANCE ET AU KAZAKHSTAN. MONOGRAPHIE. – NOUR-SOULTAN : INSTITUT KAZAKHSTANAIS DES ÉTUDES STRATÉGIQUES AUPRÈS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN, 2022. – 524 P.

Является ли демократическое утверждение принципа гендерного равенства консенсусом во всех общественных контекстах? Удается ли женщинам утвердить свое присутствие в традиционно мужских бастионах? Прокладывают ли стратегии индивидуальной трансгрессии путь к нормативной рекомпозиции?
Данная работа привносит элементы ответа на эти разные вопросы на основе изучения траекторий математиков в университетах Франции и Казахстана.
Вслед за кратким обзором специфических механизмов реализации принципа гендерного равенства в двух странах, данная книга предлагает гендерный анализ траекторий, в частности парадоксальной связи между академической успеваемостью и успешной карьерой. Во Франции, также как и в Казахстане, молодые девушки в среднем учатся дольше, демонстрируют лучшую академическую успеваемость в области естественных наук, иными словами вкладывают больше инвестиций в образование, нежели их сверстники из числа молодых мужчин. Вместе с тем, девушки реже оказываются в числе тех, кто выбрал профессию университетского преподавателя математики. А в случае, если это происходит, с момента получения перманентной позиции, их карьера замедляется.
На первый взгляд, как показывают результаты исследований, подобное положение дел противоречит экономическим интересам. Потому как, чем выше уровень занятости женщин, тем выше уровень экономического процветания. По подсчетам ООН, при равном уровне занятости с мужчин и женщин ВВП США мог бы увеличиться на 9%, Еврозоны – на 13%, Японии – на 16% (Daly, 2007). В 15 наиболее крупных развивающихся экономиках ВВП на душу населения мог бы увеличиться на 20% к 2030 году (Lawson, 2008). Несмотря на эти экономически рациональные аргументы, в глобальном масштабе женщины остаются менее интегрированными в рынок труда, получают меньшую заработную плату, нежели мужчины, и чаще подвержены прекариату.
Какова природа этих парадоксов? Как их можно объяснить с точки зрения исторического и культурного контекста двух стран, у которых на первый взгляд мало общего?
Анализ трех моделей траекторий в рамках данного исследования позволит понять некоторые социальные механизмы, лежащие в основе этих явлений, и задуматься о влиянии индивидуальных проступков на глобальную гендерную систему.

obl_kazp

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ Қ.К.ТОҚАЕВТЫҢ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫ. «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН: ЖАҢАРУ МЕН ЖАҢҒЫРУ ЖОЛЫ». ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР. – НҰР-СҰЛТАН: ҚР ПРЕЗИДЕНТІ ЖАНЫНДАҒЫ ҚСЗИ, 2022 – 108 Б.

obl-russp

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РК К.К. ТОКАЕВА НАРОДУ КАЗАХСТАНА «НОВЫЙ КАЗАХСТАН: ПУТЬ ОБНОВЛЕНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. – НУР-СУЛТАН: КИСИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РК, 2022. – 112 С.

Moskva_kz

ҚАЗАҚСТАН ЖӘНЕ РЕСЕЙ: СТРАТЕГИЯЛЫҚ ӘРІПТЕСТІК ПЕН ЖАН-ЖАҚТЫ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫҢ 30 ЖЫЛЫ – ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛДАРЫ (МӘСКЕУ Қ., 20 СӘУІР 2021 Ж.) / З.К. ШАУКЕНОВА, А.К. АЛИКБЕРОВ ЖАЛПЫ РЕД. – НҰР-СҰЛТАН – МӘСКЕУ. 2021. – 224 Б.

Жинақта «Қазақстан және Ресей: стратегиялық әріптестік пен жан-жақты ынтымақтастықтың 30 жылы – Россия и Казахстан: 30 лет стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества» атты Халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференция қатысушыларының баяндамалары, сонымен қатар екі ел халықтарының арасындағы тарихи, мәдени және рухани байланыстардың, сондай-ақ қазіргі геосаяси үдерістердің контекстіндегі Қазақстан-Ресей қатынастарының маңызды мәселелеріне қатысты Қазақстан мен Ресейдің жетекші тарихшы-ғалымдары дайындаған баяндамалары ұсынылған. 2021 жылы Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойы атап өтіледі. Бұл қорытындылар жасау мен өткен жолды ұғынудың маңызды кезеңі мен шебі болып табылады. Қазіргі заман тарихы Қазақстан-Ресей ынтымақтастығының қарышты дамуы мен жоғары нәтижелілігі өзара құрмет, тең құқылық және стратегиялық әріптестік қағидаттарына негізделгенін көрсетті. Басылым саясаттанушыларға, тарихшыларға, халықаралық қатынастар мамандарына, сондай-ақ сарапшылар мен оқырмандардың кең ауқымына арналған.